Facebook Pagelike Widget
Renta jako dochód przy kredycie gotówkowym?

Renta jest to świadczenie wypłacane przez ZUS dla osób uprawionych do otrzymania takich środków. Banki dobrze podchodzą do takiej formy wynagrodzenia bo jest to stabilny dochód jednak nie każdy typ renty nadaje się do uzyskania finansowania. Poniżej przedstawiłem typy rent i krótką informację z podziałem:

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – jest to świadczenie dla tych osób, które utraciły możliwość wykonywania pracy. Podzielona jest ona na takie kategorie w zależności na jaki okres została przyznana:
  • renta stała – przyznawana w sytuacji kiedy prawdopodobnie nie będzie możliwe wrócić do pracy
  • renta okresowa – przyznawana w sytuacji kiedy będzie szansa wrócić do pracy. Wydawana jest na określony czas i po tym okresie lekarz orzecznik wydaje decyzję o przedłużeniu lub o powrocie do zdrowia.
  • renta szkoleniowa – przyznawana przy spełnieniu warunków do niezdolności do pracy ale wymagane jest przekwalifikowanie z uwagi na brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu. Renta ta przyznawana na okres 6 miesięcy do maksymalnie 36 miesięcy w zależności od decyzji starosty.
 • Renta rodzinna – jest to świadczenie wypłacane po śmieci bliskiej osoby, która nabyła prawo do emerytury lub renty. Uprawnionymi do otrzymania są małżonkowie i dzieci a proces ubiegania wymaga spełnienia pewnych warunków. Renta dzielona jest na osoby, które są uprawione do otrzymania tych pieniędzy.
 • Renta socjalna – jest to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie pracować a nie wypracowały jeszcze minimalnego okresu. Renta ta jest przyznawana na czas określony lub nieokreślony ale po przekroczeniu dochodu w wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wg. GUS to zostaje zabrana.
 • Renta wyrównawcza – jest formą odszkodowania za zaistniałą sytuację gdzie traci się możliwość zarobku w skutek zaistniałej sytuacji. Np. W przypadku wypadku gdzie tracimy możliwość pracy zarobkowej mamy możliwość starać się o zadośćuczynienie.
 • Renta strukturalna – przyznawana przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i polega na wykupie ziemi od rolników w zamian za dożywotną rentę.

Jeśli już wiemy jakie są typy rent to jesteśmy w stanie ocenić czy bank weźmie ją pod uwagę przy wyliczeniu dochodu. Z tych wymienionych wyżej to najlepiej traktowana jest ta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna. Renta socjalna raczej nie jest akceptowana przez banki i w tym przypadku może być problem aby ją przyjąć. Co do banków to wygląda to tak:

 • Alior Bank – wymagane jest przynajmniej 1 miesiąc uzyskiwania renty. Świadczenie musi być o charakterze bezterminowym, nie podlegające zawieszeniu, ograniczeniu czy cofnięciu a przy świadczeniu terminowym okres obowiązywania świadczenia nie może być krótszy niż okres kredytowania. Akceptowane są renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne.
 • BOŚ Bank – można się starać zaraz po uzyskaniu decyzji o przyznaniu a akceptowane są  renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna wypadkowa i renta rodzinna. Wystarczy przedstawić wpływ lub dokument potwierdzający przyznanie/waloryzację renty.
 • Getin Bank – jest do przyjęcia posiadając świadczenie z tytułu renty inwalidzkiej, rodzinnej, zagranicznej, resortowej, wyrównawczej. Dokumentujemy wynagrodzenie przez wpływy lub dostarczając decyzję o przyznaniu lub waloryzację.
 • ING Bank – bank ten akceptuje nie tylko standardowo jak każdy te podstawowe czyli renta inwalidzka i rodzinna jak również te pozostałe czyli  renta wyrównawcza czy strukturalna. Standardowo wymagane dokumenty to wpływ na konto lub decyzje o przyznaniu lub waloryzacji renty.
 • mbank – do wnioskowania wystarczy decyzja o przyznaniu i jeśli jest  przyznana na czas nieokreślony lub określony (na czas nie krótszy niż okres kredytowania). Wystarczy wpływ na konto lub decyzja o przyznaniu.
 • Santander Bank – tak jest akceptowana jednak tylko w przypadku kiedy jest na czas nieokreślony. Dostarczamy wtedy wpływ lub decyzję o przyznaniu i podpisujemy oświadczenie od kiedy uzyskujemy ten dochód.
 • Bank Pocztowy – tak, renta brana jest pod uwagę jeśli jest stała/okresowa z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka), renta strukturalna, renta powypadkowa, renta rodzinna, renta wyrównawcza, renta socjalna. Trwająca od przynajmniej 1 miesiąca a okres spłaty kredytu musi być co najmniej 1 miesiąc krótszy, niż czas otrzymywania świadczenia (nie dotyczy rencistów otrzymujących świadczenie do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego).
 • PEKAO SA – bank ten akceptuje tylko rentę stała otrzymywaną od przynajmniej 1 miesiąca, Również brana pod uwagę jest renta zagraniczna ale wtedy minimalny okres otrzymywania w tył to 12 miesięcy
 • BNP Paribas – tak jest akceptowana renta przyznana na czas nieokreślony lub określony (nie dotyczy renty strukturalnej, która przyznana jest do czasu uzyskania wieku emerytalnego) jeśli jest to co najmniej druga renta i została przedłużona na okres przynajmniej kolejnych 12 miesięcy lub przyznana jest na okres min. 24 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku o kredyt lub przyznana jest na okres nie krótszy od okresu kredytowania. Dokumenty to standardowo decyzja o przyznaniu lub wpływ na konto.

 

w przypadku zainteresowania wyliczeniem zdolności lub dopytania o szczegóły zapraszam do kontaktu.

Marek Kozera

787976915

kozerus@gmail.com

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.